Generalforsamling i FTF Tistrup

Generalforsamling i FTF Tistrup

13-02-2024, 09:30 - Tistrup

Forfatter: Tistrup Mediehus - Pia

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Tistrup FTF i henhold til vedtægternes
§ 4, generalforsamlingen afholdes i

Tistrup Skoles kantine torsdag den 29. februar 2024, kl 19.00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning for 2023
3. Aflæggelse af regnskab med revisors pategning til godkendelse
4. Vedtægtsændring (se bilag.)
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelse og suppleant
Pa valg er:
Irma Baun, modtager genvalg
Anny Tradsborg, modtager genvalg
Lisbeth Henriksen, modtager genvalg, som suppleant
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet pa generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde
pa formandens mail: bhjnielsen@gmail.com senest 2 uger før generalforsamlingens
afholdelse. Forslagene vil efterfølgende blive eftersendt til denne indkaldelse

Ændring af vedtægter til download - Dagsorden generalforsamlingen til download