NYT vedr. den sidste etape af LAR projektet i Nordenskov - Indkaldelse til Borgermøde

NYT vedr. den sidste etape af LAR projektet i Nordenskov - Indkaldelse til Borgermøde

20-11-2023, 09:20 - Nordenskov

Forfatter: Tistrup Mediehus - Pia

NYT vedr. den sidste etape af LAR projektet i Nordenskov.

Varde kommune og LAR- Projektgruppen i Nordenskov har den 15. november 2023 haft endnu et møde, angående opstarten af det sidste LAR-projekt i byen.

Nu er der så meget styr på projektet at vi vil afholde et orienterende borgermøde, inden vi går videre med arbejdet.

I forhold til det skitseprojekt der blev udarbejdet i 2021, er der væsentlige ændringer til projektet.

Der har været afholdt møde med politiet angående den vejtype, som var omdrejningspunktet i skitseprojektet fra 2021. Politiet har afvist at Sønderskovvej, Heagervej og Kærgårdsvej kan udføres som 2 minus 1 veje. Vejtypen gjorde det muligt at anlægge 2 cykelstier langs vejene, dog med den begrænsning at biler kunne parkere ind over cykelstier. Og det er netop dét forhold, politiet begrunder deres afvisning med.

Parkerede biler i vejsiderne vil tvinge cyklister ud på kørebanen, hvor det vil skabe farlige situationer og dét er ikke acceptabelt uagtet bilernes lavere hastighed og færre parkerede biler end i dag.

Netop den vejtype var væsentligt i skitseprojektet med dens reducerede vejbanebredde. Politiet vil dog acceptere 2 smallere vejbaner end der er i dag, hvilket betyder at andre elementer fra skitseprojektet kan fastholdes.

Det grønne bånd igennem byen med træer og LAR-grøften til afvanding af vejvand kan således fastholdes. Dette element er meget væsentlig for den begrønning af byen, som er så nødvendig og som er et gennemgående tema i ”Den grønne landsby, Nordenskov”.

Men der er mange flere interessante emner på borgermødet som vil blive afholdt:

Tirsdag den 5. december 2023, kl. 18.30 -20.30

Mødested: Medborgerhuset

Der vil blive serveret en sandwich ved mødet´s start.

På aftenens møde vil der blive orienteret om bl.a.:

  •        Grundvandsundersøgelsen i byen (2022-2023) og jordbundsundersøgelsen i byen (2023)
  •        Det nye forslag til vejenes udformning med LAR-grøften og træer
  •        Mulighederne for evt. tilbagebetaling af bidrag for regnvandstilslutning
  •        Afskrivning af fremtidige muligheder for tilslutning af regnvand
  •        Underskrifter på aftaler om ovenstående (Vi har et tidspres)
  •        Problematikken vedr. nedgravning af fjernvarmerør samtidig med LAR-projektet
  •        Projekttidsplan mv.

Varde kommune, Din Forsyning og LAR-arbejdsgruppen vil deltage og orientere på mødet. Vi håber på et stort fremmøde og naturligvis specielt blandt dem der bor på Sønderskovvej og Heagervej, da det er vigtigt at markere byens interesse omkring projektet. Vi har her en mulighed for at påvirke byens udvikling i en positiv retning.

 

LAR- Arbejdsgruppen/ Peder Foldager, Kim Andersen, Andy Østergaard og Jens Dicksen Jensen